Stepit

Ryhmäprosessit eli Stepit

Steppi 1. Nuorten tiedot, taidot ja kiinnostuksen kohteet selvitetään aloituspalaverissa ja nuorista muodostetaan ryhmät. Ryhmien aloitustehtävänä on 2-4 viikon pituinen pienprojekti, esim. helpohko kunnostustehtävä tai myyntitehtävä. Tämän Stepin tavoitteena on, että nuoret löytävät kadonneen talkooperinteen. Yritetään yhdessä – hankkeen projektihenkilöstö valmistelee ja hankkii jokaiselle ryhmälle sopivan projektin yhdessä ryhmän jäsenten kanssa. Ryhmän jäsenet osallistuvat Steppien sisällön suunnitteluun ja toteutukseen. Nuoria valmennetaan yrittäjyyden sisältöihin jokaisen ryhmäprosessin aikana:

  • Työtehtävien jako perehdyttää ryhmää työnjohtamiseen ja organisointiin.
  • Projektin aikataulutus johdattaa suunnitelmallisuuteen ja tuottavuuteen.
  • Pienprojekteissa huomioidaan kestävän kehityksen näkökulma ja aiheeseen perehdytään valmennuksissa.
  • Yrittäjyyden perusteita käydään läpi valmennustapaamisissa.
  • Alkuvaiheessa ryhmällä on valmennustapaamisia useammin, esim. 2-3 kertaa viikossa, mutta normaalisti kerran viikossa. Stepin kesto: 2-4 vkoa

Steppi 2. Nuorten ryhmä perustaa matalan kynnyksen harjoitusyrityksen, apuna Suomen 4H-järjestön 4H-yritykset tai osuuskunnat. Hankkeen työntekijät avustavat harjoitusyrityksiä löytämään itselleen sopivan pienprojektin. Nuorten pienryhmien kokoonpano voi muuttua Steppien aikana. Muutokset matkivat nykyistä työelämää. Työelämässä ja työyhteisöissä tapahtuvat muutokset ovat jatkuvia. Toisen Stepin pienprojekti on vaativampi ja ajallisesti pidempi sekä innovatiivisempi kuin ensimmäinen ja se liittyy selkeämmin nuorten kiinnostusalueeseen. 2. Stepin valmennustapaamisissa käydään läpi liikeideaa, tuotteistamista, hinnoittelua, markkinointia ja taloushallintoa. Ryhmän valmentaja osallistuu aktiivisesti toiminnan suunnitteluun, vaikka päätöksenteko on ryhmäläisillä. Stepin kesto: 1-2 kk.

Steppi 3. Ryhmän valmentaja antaa ohjeita, ohjaa ja antaa ryhmäläisille neuvoja sopivan pienprojektin löytämiseksi. Yhteydenpito tilaajaan ja toteutuksesta sopiminen on ryhmän vastuulla. Valmentajan rooli on pitää yllä ryhmän eteenpäin vievää dynamiikkaa. Valmentaja ohjaa ryhmää työnjaossa ja suunnittelussa, mutta päävastuu toiminnasta on ryhmällä. Valmennustapaamisten aiheina ovat yrityksen johtaminen, suunnittelu ja taloushallinto. Kestävän kehityksen tuntemusta syvennetään. Tapaamisissa pyritään myös tarkentamaan ryhmän liikeideaa ja toimintaa. 3. Stepissä ryhmää ohjataan itsenäisesti kantamaan vastuuta toiminnasta. Kolmannen Stepin aikana järjestetään eri paikkakunnilla olevien ryhmien yhteinen tapaaminen kokemusten vaihtoa ja vertaistukea varten. Stepin kesto: 2-3 kk.

Steppi 4. Itsenäinen, vastuullinen toiminta ja liikeidean kirkastaminen on tämän Stepin tavoite. Valmentaja jättäytyyselkeästi taka-alalle toiminnan suunnittelussa ja ohjaamisessa. Ryhmä solmii itse yhteydet ja hankkii itselleen oman pienprojektin. Yhteisissä valmennustapaamisissa syvennetään tietämystä yrittäjyyden eri osa-alueilta, tutustutaan uusille yrityksille suunnatuihin palveluihin ja yrityksen perustamiseen. Tietämystä kestävästä kehityksestä ja globaalikasvatuksesta myös syvennetään. Tässä vaiheessa ryhmä myös tekee päätöksen jatkosta, yrityksen perustamisesta ja rekisteröinnistä tai kansainvälisen projektin toteuttamisesta. Ryhmät ovat vuorovaikutuksessa sosiaalisen median välityksellä toisten ryhmien kanssa ja antavat vertaispalautetta ja -tukea. Harjoitusyrityksen pienprojektin vaativuustaso on vaativa. Stepin kesto: 2-3 kk.

Steppi 5. Ryhmä perustaa oikean yrityksen tai esimerkiksi osuuskunnan, valitsee yritysmuodon tai tekee yrittäjyyteen liittyvän kansainvälisen projektin. Tämä Steppi toteutetaan tiiviissä yhteystyössä mm. Keski-Karjalan Kehitysyhtiö Oy:n, Pielisen Karjalan Kehittämiskeskus Oy:n, Joensuun Tiedepuiston Yrityshautomon ja Pohjois-Karjalan Uusyrityskeskuksen kanssa. Steppi 5-vaiheessa yhteistyötä tehdään myös Osaava Keski-Karjala-hankkeen (ESR, Pohjois-Karjalan ELY, S20018) kanssa erityisesti yritysneuvontaan liittyen sekä TE-toimistojen kanssa muun muassa starttirahaan liittyen.  Kansainvälinen projekti toteutetaan tiiviissä yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun, Suomen 4H-liiton, yrittäjyysvalmentajien sekä hankehenkilöstön kanssa. Kansainvälisen projektin toteutusvaiheen kesto valitussa maassa on n. 2 viikkoa. Matkasta keskustellaan vielä rahoittajan kanssa ennen sen toteuttamista. Projektin aihe kytkeytyy kestävään kehitykseen ja globaalikasvatukseen. Mahdollinen kansainvälinen projekti dokumentoidaan ja julkaistaan. Eri pilottipaikkakunnilla toimivat ryhmät ovat tekniikkaa ja sosiaalista mediaa hyödyntäen aktiivisesti yhteydessä toisiinsa. Stepin kesto: 3-5 kuukautta.

Yhteistyömuodot ja aihealueet kehittämisyhtiöiden kanssa:

  • konkreettinen yrityksen perustamisneuvonta ja erilaiset työkalut
  • liiketoimintasuunnitelman työstöön liittyvä ‘sparraus’
  • yritystukitietouden jakaminen
  • liiketoiminnan pitkäjänteisen kehittämisen ja verkostoitumisen näkökulma
  • vaihtoehtoesimerkki: yrityksen osto uuden oman perustamisen sijaan (Osuva-Yrityspörssi)

Kansainvälinen projekti

Stepin aikana toteutetaan ryhmäprosesseihin sitoutuneiden ja yrittäjyydestä kiinnostuneiden nuorten kanssa 1-2 viikon mittainen kansainvälinen opintomatka Tansaniaan, minkä tarkoituksena on tutustuttaa nuoret yrittäjyyden erilaisiin muotoihin afrikkalaisessa kulttuurissa ja toimintaympäristössä. Lisäksi opintomatkan tavoitteena on kasvattaa nuoria kansainväliseen ajattelutapaan ja lisätä nuorten kykyä ymmärtää eri näkökulmia, kulttuureja ja todellisuuksia, opettaa kunnioittamaan erilaisuutta ja kehittää nuorten kykyä toimia niin maakunnassa kuin globaalisti aktiivisena kansalaisena.

 

Uutiset